Het bestuur van Gay Union Through Sports is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Hieronder vind je de profielen van de bestuursleden waar wij naar op zoek zijn. Als je jezelf herkent in een van deze profielen en als je je enthousiast wilt inzetten voor een veiliger sportklimaat voor iedereen, ongeacht sekse, kleur, geaardheid, reageer dan met een mailtje aan GUTS-voorzitter Diana van den Born: diana.vandenborn@guts.nu.

PROFIELEN

Gay Union Through Sports (GUTS) is sinds 1988 de landelijke belangenorganisatie voor homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender sporters en homo/lesbische sportverenigingen. GUTS wil bijdragen aan een tolerant, veilig en lhbt-vriendelijk sportklimaat: samen sporten op basis van respect en gelijkwaardigheid.
Van de bestuursleden verwacht GUTS :

 • HBO werk- en denkniveau
 • Sportachtergrond; topsport dan wel recreatief sport
 • Bestuurservaring
 • Kennis van en inzicht in het aansturen van een landelijke vrijwilligersorganisatie
 • Ervaring met het werken met vrijwilligers
 • Inzicht in de landelijke wereld van sportorganisaties en hun onderscheiden belangen

Elk bestuurslid is een actief betrokken, doelgerichte teamworker, iemand die graag samen met anderen een eigen weg volgt en zich betrokken voelt bij sport en lhbt-issues. Bestuursleden zijn loyaal, hebben bij voorkeur de nodige bestuurservaring en zijn bereid om ook uitvoerend bezig te zijn. Zij zijn proactief, hebben affiniteit met de doelstelling van GUTS. Samenwerking, verbindingen leggen en de juiste netwerken benutten zijn belangrijk. En bestuursleden moeten tegen een stootje kunnen, doorzettingsvermogen hebben en niet snel opgeven.

SECRETARIS
De secretaris bereidt de bestuursvergaderingen inhoudelijk en organisatorisch voor en maakt hiervan verslag. De secretaris kan goed organiseren, plannen en bewaken, kent de weg in de landelijke sportkaart. De secretaris is accuraat, houdt zich aan gemaakte afspraken, weet in de veelheid van activiteiten de prioriteiten vast te stellen en hieraan op een flexibele manier invulling te geven. De secretaris houdt de beleidslijnen vast en faciliteert de voorzitter in haar optreden naar buiten.
De secretaris vertaalt in overleg met de medebestuurders de visie in een meerjarenplanning, stelt jaarlijks het activiteitenplan op en bewaakt de uitvoering ervan. De secretaris werkt hierin nauw samen met de voorzitter.
Taken en verantwoordelijkheden:

 • Inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden van bestuursvergaderingen;
 • Zorg dragen voor het tijdig aanleveren van vergaderstukken;
 • Verzorgen van de verslaglegging van de vergaderingen;
 • Schrijven van het activiteitenplan en het jaarverslag;
 • Bijhouden van de actielijst en monitoren van de actiepunten;
 • In de gaten houden van de deadlines;
 • Digitaal archiveren.

PENNINGMEESTER
De taak van de penningmeester is het voorbereiden, ontwikkelen, adviseren over en implementeren van financieel beleid, het opstellen van de begroting en een meerjarenraming. In samenwerking met de voorzitter wordt er een jaarrekening/financieel verslag gemaakt volgens een vastgesteld financieel protocol.
De penningmeester volgt nauwlettend de lopende begroting en de financiële stand van zaken en houdt de overige bestuursleden op de hoogte van eventuele veranderingen.
Van de penningmeester word punctualiteit in werkzaamheden en communicatie verwacht. Het is zeer wenselijk dat de penningmeester al ervaring heeft met het uitvoeren van penningmeester-schap.
Taken en verantwoordelijkheden:

 • Werken volgens een vastgesteld financieel protocol;
 • Voorbereiden, ontwikkelen, adviseren over en implementeren van financieel beleid;
 • Het opstellen van de begroting en een meerjarenraming;
 • Het opstellen van de jaarrekening en het maken van het financieel verslag (in samenspraak met de voorzitter);
 • Nauwlettend volgen van de lopende begroting en het bijhouden van de financiële stand van zaken;
 • Overige bestuursleden op de hoogte houden van eventuele veranderingen.

ALGEMEEN BESTUURSLID
De taak van het algemeen bestuurslid is het samen met de overige bestuursleden uitzetten en uitvoeren van het beleid met betrekking tot de bijdrage van GUTS aan een veilig sportklimaat voor iedereen. Daar waar nodig zal hij de medebestuursleden bijstaan bij specifieke taken. Het algemeen bestuurslid heeft een sterk ontwikkelde algemene kennis en vaardigheden. Een ‘specialisatie’ is wenselijk maar geen voorwaarde.
Het algemene bestuurlid heeft een brede interesse in de organisatie en haar werkveld als geheel en heeft bij voorkeur al ervaring met het bestuurslidmaatschap.
Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het waar nodig ondersteunen van medebestuursleden;
 • Het opzetten en leiden van projecten;
 • Gebruik maken van netwerken

In overleg met de rest van het bestuur kan het algemene bestuurslid zich bezighouden met specifieke onderwerpen, zoals bij voorbeeld het opzetten van een kennisbank. Daarbij is het van belang de organisatie van inhoudelijke onderbouwing bij de stellingname van GUTS in actuele zaken rondom seksuele diversiteit in en rondom sport te voorzien, maar ook de achterban van GUTS gedegen informatie te geven. Dit bestuurslid heeft sterke affiniteit met het volgen en ondersteunen van onderzoeken met betrekking tot het thema ‘(homo)seksuele diversiteit in de sport’.
Een ander aandachtsveld van het algemeen bestuurslid kan fondsenwerving zijn. GUTS was voor de financiering van zijn activiteiten tot nu toe geheel afhankelijk van subsidies. Die lopen sterk terug. Daarom is het belangrijk andere inkomstenbronnen aan te boren. Goede contacten en een combinatie van zakelijkheid en een innemend karakter zijn hierbij onontbeerlijk. Om zijn werk succesvol te kunnen doen zal een fondsenwerver moeten geloven in wat hij doet en de GUTS-boodschap met enthousiasme kunnen overdragen. Creativiteit en vasthoudendheid zijn hierbij belangrijk.